Mùi

Người sinh giờ nay thì mẹ cha dễ khắc nhau. Thành thân lúc cơ hàn, trung niên gặp nhiều khó khăn nhưng về cuối đời lại có lộc tài dư thừa. Vận hạn thường xảy ra vào 19, 29 và 56 tuổi, thọ 73 tuổi.

  • Sinh vào lúc 13h00 – 13h40, mệnh không bị khắc phá, thiếu thời mệnh khổ nhưng sau này được an nhàn.
  • Sinh lúc 13h40 – 14h20, mệnh khắc cha, dễ thành công và có danh vọng.
  • Sinh lúc 14h20 – 15h00, mệnh khắc mẹ, được hưởng tài lộc. Tuy nhiên lại ít nhận được giúp đỡ từ người khác.


Tin Tương Tự