Tỵ

Người sinh giờ Tỵ bẩm sinh thông minh, nhanh nhẹn. Do đó họ sớm đạt được nhiều thành công bằng khả năng của bản thân. Tuy vậy duyên với anh em lại mỏng do khắc mệnh người thân. Vận hạn dễ xảy ra vào 30, 36, 49 tuổi, nếu qua thì thọ 74 tuổi.

  • Sinh vào lúc 9h00 – 9h40, là người khắc mệnh mẹ. Cuộc sống khi trẻ được hưởng phú quý, quyền hành trong tay.
  • Sinh vào lúc 9h40 – 10h20, mang mệnh khắc cha. Là người có chí khí lớn và hay quan tâm đến chuyện của mọi người.
  • Sinh vào lúc 10h20 – 11h00, mệnh không bị khắc phá. Mối quan hệ với mọi thành viên trong nhà đều hòa thuận. Tính cách dễ gần, nhanh nhẹn.


Tin Tương Tự